• Home
  • /
  • Tag Archives:  ดำน้ำภูเก็ต

กิจกรรมจัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9    จัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัม ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และทดลองฝึกปฏิบัติการปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูในรูปแบบต่าง ๆ โดยชมรม Phuket Dive Team  รับหน้าที่เป็นวิทยากรช่วยสอนภาคปฏิบัติ โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ในฐานะเครือข่ายฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยสอนภาคปฏิบัติ  ซึ่งกิจกรรมฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ส.ส.ภูเก็ตเขต 1 นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง มาร่วมบอกเล่าถึงประสบการ์ณการทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ ณ…

coral-conservation-center-for-research-and-and-learning-by-thavorn-beach

การคุยงานและวางแผนงานโครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้ การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการัง และการเรียนรู้ การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูปะการัง โรงแรมโรดวส ได้เข้าร่วมการพูดคุยงานโครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาล ปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม กับ คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา โดยคุณเลิศได้อธิบายถึงระบบน้ําหมุนเวียนที่ใช้ในห้องปะการัง รวมทั้งวัฏจักรในโตรเจนกระบวนการทํางานในระบบบ่อกรองของเสียจากตู้เพาะเลี้ยงปะการัง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ ของการทําระบบน้ําหมุนเวียนนี้ เพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศจําลองธรรมชาติให้กับตัวปะการัง และเพื่อควบคุม คุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปะการัง พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยถึงการที่ไปเก็บกิ่งพันธุ์ที่แตกหักจากปัจจัย แวดล้อมต่างๆ และโดนตะกอนทับถมในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต มาเลี้ยงไว้ที่ห้องทดลองอนุบาล และ เพื่อนํากลับไปปลูกฟื้นฟูในธรรมชาติดังเดิม ทั้งนี้ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครนักดําน้ําเพื่อช่วย ดําเนินการปลูกฟื้นฟูปะการังในธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสํานึก ความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรปะการัง โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บูรณาการร่วมกับ โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้น ต่อไป

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 10

วันที่ 9 ก.ค. 2562 โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ดำเนินงานร่วมกับทีมนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน10 คน  ร่วมกันปลูกเสริมปะการัง จำนวน 80 โคโลนี บนโครงเหล็ก 3 โดม พร้อมซ่อมแซมยึดให้แน่นในส่วนที่ปะการังเสียหายจากกระแสคลื่นลมแรง และได้สำรวจแนวปะการังบริเวณสะพานเทียบเรือของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา จำนวน 2 ไลน์

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 9

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมมือ กับอาสาสมัคร นักดำน้ำ จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 ท่าน ได้มาให้ความรู้เรื่องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปะการังบนวัสดุโครงเหล็ก โดยได้ดำเนินการปลูกปะการังบนโครงเหล็กจำนวน 6 แปลง ซึ่งได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูแนวปะการังโดยการเก็บกิ่งพันธุ์ หรือเศษปะการังบนพื้นทราย หรือเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมายึดติดกับโครงเหล็กที่พาไปจัดวางไว้บนพื้นทรายตรงช่องว่างระหว่างแนวปะการัง โดยใช้สายรัดเคเบิลพลาสติก หรือเคเบิ้ลไทน์รัดกิ่งพันธุ์ปะการังเข้ากับโครงเหล็ก และใช้กาวอิป็อกซี่ช่วยยึดติดด้วย โดยโครงเหล็กจำนวน 1 แปลง สามารถปลูกปะการังได้จำนวน 50 โคโลนี โดยในวันดังกล่าว นักดำน้ำอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สามารถร่วมกันนำกิ่งพันธุ์ที่เก็บมาได้ยึดติดกับโครงเหล็กได้เป็นจำนวน 200 โคโลนี และยังคงเหลืออีก 100 โคโลนี ที่รอดำเนินการต่อไปในภายหน้า             นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการเจริญเติบโต ของปะการังที่ได้ปลูกบนวัสดุโครงเหล็กในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 4 แปลงด้วยกัน…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 4 คน ได้ทดลองปลูกปะการังบนโครงเหล็กจำนวน 4 แปลง เป็นครั้งแรก โดยการเก็บกิ่งพันธุ์ หรือเศษปะการังบนพื้นทราย หรือเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมายึดติดกับโครงเหล็กที่พาไปจัดวางไว้บนพื้นทรายตรงช่องว่างระหว่างแนวปะการัง โดยใช้สายรัดเคเบิลพลาสติก หรือเคเบิ้ลไทน์รัดกิ่งพันธุ์ปะการังเข้ากับโครงเหล็ก จะมีการติดตามผลต่อเนื่องต่อไป