• Home
  • /
  • Tag Archives:  เกาะไม้ท่อน
coral-reefs-koh-mai-thon-phuket

กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนวทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สํานัก อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.๙ พร้อมด้วยอาสาสมัครนัก ดําน้ํา ดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อน และฐานปลูกปะการังธรรมชาติ ในการ ปลูกฟื้นฟูปะการัง บริเวณหน้าเกาะไม้ท่อน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 120 ชุด และมีการติดตาม ปะการังที่ปลูกบนฐานลงเกาะลูกถ้วยไฟฟ้า ที่ผ่านไปแล้ว 10 เดือน ทั้งนี้พบว่าปะการังที่ปลูกรอดตายและ สามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยลงเคลือบเกาะบนแผ่นลูกถ้วย เฉลี่ยประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร และจะมีการ ติดตามต่อไปจนกว่าจะเจริญเติบโตหุ้มแผ่นลูกถ้วย คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี…