• Home
  • /
  • Tag Archives:  thavorn beach

โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง จังหวัดภูเก็ต

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้เข้าร่วมดูความก้าวหน้าและหารือกับคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ และ คุณยอห์น ถาวรว่องวงศ์ ผู้บริหารในเครือโรงแรมถาวร กรุ๊ป เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่หน้า โรงแรมถาวรบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อ่าวป่าตอง รวมทั้งการดำเนินงานการจัดทำศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่อ่าวป่าตอง โดยแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการที่จะดำเนินการ และคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ ผู้อำนายการในเครือโรงแรมถาวร กรุ๊ป ได้อธิบายถึงระบบขั้นตอนและการทำงานของบ่ออนุบาลปะการังในห้องอนุบาลปะการังของตัวโครงการ       ทั้งนี้โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จะรีบดำเนินการตามแผนงานที่ได้พูดคุยและเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน กรม ทช.

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 12

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ต่อเนื่อง) กิจกรรมการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไปแล้วจำนวน 20 ชุด และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา จึงได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้อยไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูปะการังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถจัดวางวัสดุลูกถ้วยไปได้ จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการและอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 17 คน…

กิจกรรม (ต่อเนื่อง) ช่วยดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูปะการัง โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ในฐานะเครือข่ายฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองของกรม ทช. จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าช่วยกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ ดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด  พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 90 โคโลนี    ทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ยังเหลือการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล อีก จำนวน 20 ชุด และพร้อมดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ 2562