โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง จังหวัดภูเก็ต

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้เข้าร่วมดูความก้าวหน้าและหารือกับคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ และ คุณยอห์น ถาวรว่องวงศ์ ผู้บริหารในเครือโรงแรมถาวร กรุ๊ป เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่หน้า โรงแรมถาวรบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อ่าวป่าตอง รวมทั้งการดำเนินงานการจัดทำศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่อ่าวป่าตอง โดยแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการที่จะดำเนินการ และคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ ผู้อำนายการในเครือโรงแรมถาวร กรุ๊ป ได้อธิบายถึงระบบขั้นตอนและการทำงานของบ่ออนุบาลปะการังในห้องอนุบาลปะการังของตัวโครงการ…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 12

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ต่อเนื่อง) กิจกรรมการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไปแล้วจำนวน…

กิจกรรม (ต่อเนื่อง) ช่วยดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูปะการัง โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ในฐานะเครือข่ายฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองของกรม ทช. จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าช่วยกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ ดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด  พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 90 โคโลนี    ทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ยังเหลือการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล…

กิจกรรมจัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9    จัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัม ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และทดลองฝึกปฏิบัติการปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูในรูปแบบต่าง ๆ โดยชมรม Phuket Dive Team…

กิจกรรมช่วยดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าและปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนวทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ ดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด  พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวนประมาณ 140 โคโลนี บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  …

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา จึงได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าสำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และได้ปลูกเศษปะการังที่แตกหักเพื่อฟื้นฟ ูบนลูกถ้วยไฟฟ้า บริเวณอ่าวนาคาเล หน้าโรงแรมถาวรบิช ฯลฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 13 คน  ทั้งนี้ได้วางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไป จำนวน 20 ชุด(จาก 40 ชุด) พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า…

coral-reefs-tri-trang-beach-25-aug-2019

กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีชวิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนว ทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดําน้ํา ดําเนินการ จัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จํานวน 20 ชุด เพื่อเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อน และฐานปลูกปะการังธรรมชาติ ในการปลูก ฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง…

coral-conservation-center-for-research-and-and-learning-by-thavorn-beach

การคุยงานและวางแผนงานโครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้ การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการัง และการเรียนรู้ การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูปะการัง โรงแรมโรดวส ได้เข้าร่วมการพูดคุยงานโครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาล ปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม กับ คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา โดยคุณเลิศได้อธิบายถึงระบบน้ําหมุนเวียนที่ใช้ในห้องปะการัง รวมทั้งวัฏจักรในโตรเจนกระบวนการทํางานในระบบบ่อกรองของเสียจากตู้เพาะเลี้ยงปะการัง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ ของการทําระบบน้ําหมุนเวียนนี้ เพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศจําลองธรรมชาติให้กับตัวปะการัง และเพื่อควบคุม คุณภาพน้ําให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปะการัง พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยถึงการที่ไปเก็บกิ่งพันธุ์ที่แตกหักจากปัจจัย แวดล้อมต่างๆ และโดนตะกอนทับถมในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต มาเลี้ยงไว้ที่ห้องทดลองอนุบาล และ…

coral-reefs-koh-mai-thon-phuket

กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนวทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สํานัก อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.๙ พร้อมด้วยอาสาสมัครนัก ดําน้ํา ดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อน และฐานปลูกปะการังธรรมชาติ ในการ ปลูกฟื้นฟูปะการัง บริเวณหน้าเกาะไม้ท่อน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 120…

123