• Home
  • /
  • Tag Archives:  ถาวร บีช

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 12

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ต่อเนื่อง) กิจกรรมการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไปแล้วจำนวน 20 ชุด และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา จึงได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้อยไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูปะการังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถจัดวางวัสดุลูกถ้วยไปได้ จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการและอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 17 คน…

กิจกรรม (ต่อเนื่อง) ช่วยดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูปะการัง โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ในฐานะเครือข่ายฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองของกรม ทช. จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าช่วยกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ ดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด  พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 90 โคโลนี    ทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ยังเหลือการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล อีก จำนวน 20 ชุด และพร้อมดำเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ 2562