coral-conservation-center-for-research-by-thavorn-beach

การประชุมรับความรู้เรื่องปะการัง หาดนาคาเล อ่าวป่าตอง

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และ เจ้าหน้าที่จากโครงการฟื้นฟูปะการังของโรงแรมโรสวูด ทั้งหมด จํานวน 2 คน ได้เข้ามาประชุมรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปะการังของโครงการศูนย์ศึกษาทดลอง อนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โดยมี คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้บอกเล่าความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําหมุนเวียนที่ใช้ในห้องปะการัง และ ปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพน้ําที่ เหมาะสมต่อการเลี้ยงปะการัง รวมถึงวัตถุประสงค์ของตัวโครงการในการนําเศษปะการังที่แตกหัก มาพักไว้ในห้องทดลอง และนํากลับไปปลูกฟื้นฟูในธรรมชาติเป็นขั้นตอนต่อไป เพื่อที่จะทําให้ โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังฯ ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 10

วันที่ 9 ก.ค. 2562 โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ดำเนินงานร่วมกับทีมนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน10 คน  ร่วมกันปลูกเสริมปะการัง จำนวน 80 โคโลนี บนโครงเหล็ก 3 โดม พร้อมซ่อมแซมยึดให้แน่นในส่วนที่ปะการังเสียหายจากกระแสคลื่นลมแรง และได้สำรวจแนวปะการังบริเวณสะพานเทียบเรือของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา จำนวน 2 ไลน์

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 9

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ร่วมมือ กับอาสาสมัคร นักดำน้ำ จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 ท่าน ได้มาให้ความรู้เรื่องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปะการังบนวัสดุโครงเหล็ก โดยได้ดำเนินการปลูกปะการังบนโครงเหล็กจำนวน 6 แปลง ซึ่งได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูแนวปะการังโดยการเก็บกิ่งพันธุ์ หรือเศษปะการังบนพื้นทราย หรือเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมายึดติดกับโครงเหล็กที่พาไปจัดวางไว้บนพื้นทรายตรงช่องว่างระหว่างแนวปะการัง โดยใช้สายรัดเคเบิลพลาสติก หรือเคเบิ้ลไทน์รัดกิ่งพันธุ์ปะการังเข้ากับโครงเหล็ก และใช้กาวอิป็อกซี่ช่วยยึดติดด้วย โดยโครงเหล็กจำนวน 1 แปลง…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 4 คน ได้ทดลองปลูกปะการังบนโครงเหล็กจำนวน 4 แปลง เป็นครั้งแรก โดยการเก็บกิ่งพันธุ์ หรือเศษปะการังบนพื้นทราย หรือเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมายึดติดกับโครงเหล็กที่พาไปจัดวางไว้บนพื้นทรายตรงช่องว่างระหว่างแนวปะการัง โดยใช้สายรัดเคเบิลพลาสติก หรือเคเบิ้ลไทน์รัดกิ่งพันธุ์ปะการังเข้ากับโครงเหล็ก จะมีการติดตามผลต่อเนื่องต่อไป

การสำรวจแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.05 น. เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 1 คน ได้ทำการสำรวจแนวปะการังในอ่าวนาคาเลด้วยวิธี Permanent Line Intercept Transect ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ทำการสำรวจ โซน Reef flat (A) ที่ระดับความลึก 0-3 เมตร พบปะการังเป็น 24.48% ปะการังตาย 30.63% ทราย 11.71% หิน 21.87% และเศษซากปะการัง 11.31% สัดส่วนระหว่างในโซน A1…

การสำรวจแนวปะปารังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 2 คน ได้ทำการสำรวจแนวปะการังในอ่าวนาคาเลด้วยวิธี Permanent Line Intercept ซึ่งจะทำการสำรวจทั้งสิ้น 3 โซน ได้แก่ Reef flat (A) ที่ระดับความลึก 0-3 เมตร, Reef flat (B) ที่ระดับความลึก 3-6 เมตร และ Reef slope (C) ที่ระดับความลึก 6-9 เมตร สำรวจโซนละ…

การติดตามผลการเจริญเติบโตและการปลูกปะการังในอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 1 คนได้ลงดำน้ำเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโต จากการปลูกปะการังในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หลังจากทำการปลูก 33 วันปลูกทั้งสิ้น 511 โคโลนี พบปะการังที่ยังมีชีวิต 445 โคโลนี คิดเป็น 87.08% ปะการังที่หลุด 27 โคโลนี คิดเป็น 5.28% และพบปะการังที่ตาย 39 โคโลนี คิดเป็น 7.63% จากการปลูกวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หลังจากการปลูก…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 4 คน ได้ลงดำน้ำเพื่อติดตามผลการเจริญเติบโต จากการปลูกปะการังโดยใช้เศษปะการังที่แตกหักในธรรมชาติ และตัดสายรัดเคเบิลไทร์ออก หลังจากปลูกเป็นเวลา 7 วัน พบว่าปะการังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เมื่อถูกยึดตืดกับแนวปะการังเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า กิ่งปะการังบางส่วนหลุดหาย และฟอกขาวตายแต่เป็นส่วนน้อย จากการติดตามพบว่ามีปะการังที่ยังมีชีวิต 471 โคโลนี คิดเป็น 92.37% ปะการังที่หลุดหาย 24 โคโลนี คิดเป็น 4.70% และปะการังที่ฟอกขาวตาย 15 โคโลนี คิดเป็น 2.93% อีกทั้งจะมีการติดตามผลต่อเนื่องต่อไป  

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 6

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยาการทางทะเล และชมรมดำน้ำ SCG ได้จัดกิจกรรมปลูกปะการังในอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ซึ่งมีนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ได้ทำการปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง บริเวณอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)  โดยการเก็บกิ่งปะการังที่หักตามพื้น ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ไปติดบนซากปะการังเดิม ให้มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถเติบโตต่อไปได้ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้สามารถปลูกปะการังได้ทั้งสิ้น 500 โคโลนี และจะทำการปลูกต่อเนื่องในพื้นที่อ่าวป่าตอง หลังจาการปลูกปะการัง…

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 10 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณหน้าหาดนาคาเล อ่าวป่าตอง อ.กระทู้ ตามโครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตองโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการเก็บเศษปะการังที่ล่วงหล่นแตกหัก ไปติดยึดกับซากปะการังเดิมที่ตายแล้วด้วยตะปูคอนกรีตตอกแล้วรัดด้วยสายรัดให้แน่น  ทั้งนี้สามารถปลูกปะการังได้ทั้งสิ้น 200 โคโลนี และจะดำเนินการปลูกเป็นระยะโดยตั้งเป้าในพื้นที่อ่าวป่าตองในปี61จำนวน 2,000 โคโลนีหรือประมาณ 1 ไร่และหลังจากการปลูกจะมีการติดตามผลอัตราการรอดและการเจริญเติบโตเป็นระยะต่อไป   Planting coral reef restoration On February…

123