• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • การสำรวจแนวปะปารังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

การสำรวจแนวปะปารังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 2 คน ได้ทำการสำรวจแนวปะการังในอ่าวนาคาเลด้วยวิธี Permanent Line Intercept ซึ่งจะทำการสำรวจทั้งสิ้น 3 โซน ได้แก่ Reef flat (A) ที่ระดับความลึก 0-3 เมตร, Reef flat (B) ที่ระดับความลึก 3-6 เมตร และ Reef slope (C) ที่ระดับความลึก 6-9 เมตร สำรวจโซนละ 3 จุด จุดละ 2 ครั้ง ใช้ความยาว 50 เมตร ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ทำการสำรวจ โซน B1 พบปะการังเป็น 53.61% ปะการังตาย 27.2% ทราย 13.41% และเศษ๙ากปะการัง 5.78% สัดส่วนระหว่างปะการังเป็น และปะการังตาย คือ 2:1 สามารถบ่งบอกได้ว่า สถานภาพปะการังในโซน B1 มีความสมบูรณ์ดี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจแนวปะการังในโซนอื่นต่อไป