• Home
  • /
  • Author: admin

กิจกรรมให้ความรู้และดำน้ำตื้น

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้อนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดรวม 22 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเข้ากิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม รร. ถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และนำคณะฯ ลงดำน้ำตื้นเยี่ยมชมสถานที่ปลูกฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนสนใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   Knowledge and Snorkeling activities On 7th February, 2018, at 13.00-16.00 pm. Thavorn Beach Village Resort and…

กิจกรรมรวมพลังรักษ์หาด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงแรมถาวรบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา ได้อนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ให้กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “รวมพลังรักษ์หาด” ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรทางทะเล โดยมีเด็กนักเรียนจาก Phuket Home School, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ทั้งหมดรวม 33 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะอาจารย์และนักศึกษา  ร่วมเข้าโครงการรวมพลังรักษ์หาด โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม รร. ถาวรบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา ทำหน้าที่ให้ความรู้และพาน้องๆลงดำน้ำตื้นเยี่ยมชมสถานที่ปลูกฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลของภูเก็ตสืบต่อไป

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล อ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2560 ส่วนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้ร่วมกับโรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล บริเวณหาดนาคาเล อ่าวป่าตอง โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 15 คน ดำเนินการปลูกกะการังโดยการเก็บเศษปะการังที่แตกหักเสียหายจากกิจกรรมนักท่องเที่ยว และคลื่นลม ยึดติดปะการัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 230 โคโลนี นอกจากนี้ ยังได้เก็บขยะและดาวมงกุฎหนามในแนวปะการัง ได้ขยะประเภทเศษอวน และเชือกรวมทั้งสิ้นจำนวน 24 กิโลกรัม ดาวมงกุฏหนาม 14 ตัว การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูปะการังในพื้นที่นำร่อง

Phuket Coral Conservation

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตองโดยการมีส่วนร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ – สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง – โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท เจริญชนะ (๑๙๘๖) จำกัด)   ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๔ หลักการและเหตุผล อ่าวป่าตองในอดีตเคยได้ชื่อว่ามีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัย หลบภัยวางไข่ เลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อนรวมทั้งสิ่งมีชีวิตนานาชนิด เป็นแหล่งทำการประมง และแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต โดยแนวปะการังทางด้านเหนือบริเวณหาดนาคาเล ที่อยู่ด้านหน้าของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ไร่ เคยเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวดูปะการัง ซึ่งปัจจุบันแทบไม่มี นอกจากนี้สัตว์น้ำก็มีจำนวนลดลงไปด้วย เนื่องจากแนวปะการังมีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลทำให้เกิดปะการังฟอกขาว การระบาดของปลาดาวมงกุฎหนามที่กินปะการังเป็นอาหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (นิพนธ์, ๒๕๕๓) ผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่น สึนามิ เมื่อปี พ.ศ….

123