• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • กิจกรรมจัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

กิจกรรมจัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9    จัดอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัม ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และทดลองฝึกปฏิบัติการปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูในรูปแบบต่าง ๆ โดยชมรม Phuket Dive Team  รับหน้าที่เป็นวิทยากรช่วยสอนภาคปฏิบัติ โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ในฐานะเครือข่ายฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยสอนภาคปฏิบัติ  ซึ่งกิจกรรมฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ส.ส.ภูเก็ตเขต 1 นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง มาร่วมบอกเล่าถึงประสบการ์ณการทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โครงการ จะนำกลับไปปรับใช้ในการฟื้นฟูปะการัง โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด