• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
coral-reefs-tri-trang-beach-25-aug-2019

กิจกรรมช่วยดําเนินการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สําหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม โรงแรมถาวรบีชวิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมโรสวูด ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาแนว ทางการฟื้นฟูปะการัง โดยการทดลองใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดําน้ํา ดําเนินการ จัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จํานวน 20 ชุด เพื่อเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อน และฐานปลูกปะการังธรรมชาติ ในการปลูก ฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังหน้าหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับการสนับสนุนลูกถ้วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ฝ่ายผลิต เพื่อนําลงไปทดลองจัดวางในพื้นที่แนวปะการังอ่าวนาคาเล ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรม จํานวน 30 ชุด หลังจากนี้จะดําเนินการในเดือน กันยายน เป็นต้น ต่อไป